مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معرفی پرسنل

 

نام و نام خانوادگی : مهندس آرش بردبار  bordbar
سمت : معاون فنی و اجرایی
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی
شماره داخلی :  223
شماره مستقیم : 071-53316327
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی : فاطمه شب زنده دار  
سمت : مسئول اتوماسیون اداری
مدرک تحصیلی : کاردان نرم افزار
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : عظمی رهنورد  
سمت : مسئول امور اداری وپشتیبانی سیستم های رایانه ای
مدرک تحصیلی : کاردان آمار و مدارک پزشکی
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :  

نام و نام خانوادگی : زهرا ایرانزاد  
سمت : متصدی رایانه
مدرک تحصیلی : دیپلم
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :