مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

سامانه های الکترونیکی

نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین:

سیستم ارسال و دریافت و پیگیری مکاتبات درون و برون سازمانی-سیتم ارسال و دریافت پیام درون سازمانی

آدرس:eorg.fums.ac.ir

پست الکترونیک:سرویسی که بواسطه آن کلیه دانشجویان ،پرسنل و اساتید از ایمیل آکادمیک بهرمند می گردند.

آدرس :https://mail.fums.ac.ir/owa/auth/logon.aspx