مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پرسنل فن آوری اطلاعات


 

نام و نام خانوادگی : مهندس آرش بردبار  bordbar
سمت : معاون فنی و اجرایی
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی
شماره داخلی :  223
شماره مستقیم : 071-53316327
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی : فاطمه شب زنده دار  
سمت : کارشناس IT
مدرک تحصیلی : کاردان نرم افزار
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : عظمی رهنورد  
سمت : کارشناس IT
مدرک تحصیلی : کارشناس فن آوری اطلاعات سلامت
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :  

 

نام و نام خانوادگی : عبدالصمد جهاندیده
 abdosamad jahandide - Copy.jpg
سمت : مسئول اتوماسیون اداری
مدرک تحصیلی : کارشناس نرم افزار کامپیوتر
شماره داخلی :  234
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :