مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پرسنل اداره آمار

نام و نام خانوادگی : بیتا سادات زگردی  Untitled
سمت : کارشناس آمار و مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت
شماره داخلی : 2274
شماره مستقیم : 071-53357110

 

 

نام و نام خانوادگی : طیبه لقائی  
سمت : کارشناس آمار ومدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کاردان آمار ومدارک پزشکی
شماره داخلی : 2356
شماره مستقیم : 071-53357110

 

نام و نام خانوادگی : سمانه سینا باقرآبادی  
سمت : کارشناس آمارو.مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناس آمار و مدارک پزشکی
شماره داخلی : 2356
شماره مستقیم : 071-53357110

 

 

 

نام و نام خانوادگی : طاهره اکبریان  
سمت : کارشناس آمارو.مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناس آمارو.مدارک پزشکی
شماره داخلی : 2356
شماره مستقیم : 071-53357110
نام و نام خانوادگی : زهرا  رسولی
سمت : کارشناس آمارو.مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کاردان آمارو.مدارک پزشکی
شماره داخلی : 2356
شماره مستقیم : 071-53357110