مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

رابطین آماری

نام و نام خانوادگی محل خدمت  
صغری         عاطفت پرسنلی و هیات علمی  
جواد           آقاپور دفتر فنی  
خدیجه       خیراتی معاونت فرهنگی  
لیلا سادات     ابوالفتحی معاونت درمان  
مریم         قاسمیان درمانگاه حمزه  
 
 
میترا         عرفانی درمانگاه فاطمیه  
مریم           بانیانی درمانگاه ولی عصر  
کبری           نظری بیمارستان ولی عصر  
محبوبه       شاه حسینی بیمارستان شریعتی  
مریم        کاظمی اورژانس 115  
فاطمه       زنگنه معاونت بهداشت  
معصومه     نوریمند معاونت بهداشت  
زهره       صادقی معاونت بهداشت  
الهام   گلشنی معاونت آموزش  
اسماعیل فیروزی معاونت غذاو دارو  
زهرا     بردبار معاونت پژوهشی  
فاطمه     سبحانی نظام پزشکی