مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

رابطین آماری

نام و نام خانوادگی محل خدمت
صغری         عاطفت پرسنلی و هیات علمی
جواد           آقاپور دفتر فنی
ویدا        خیراتی معاونت فرهنگی
لیلا سادات   ابوالفتحی معاونت درمان
مرضیه      شکوهیان درمانگاه حمزه
میترا         عرفانی درمانگاه فاطمیه
لیلا       سبزه علی درمانگاه ولی عصر
کبری        نظری بیمارستان ولی عصر
مرضیه   صادق زاده درمانگاه ولی عصر
سید     ایوب حسینی اورژانس 115
محبوبه   شاه حسینی بیمارستان شریعتی
معصومه     نوریمند معاونت بهداشت
زهره       صادقی معاونت بهداشت
الهام       گلشنی معاونت آموزش
اسماعیل    فیروزی معاونت غذا ودارو
زهرا     بردبار معاونت پژوهشی