مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

ستادآمار دانشگاه در تیر ماه سال 1378 با یک نیرو شروع به فعالیت نمود.

در سال 1382 بالاترین امتیاز در ارزیابی ادارات آمار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ 3 کسب گردید.

اتوماسیون آماری فراز نیز در شهریور 91 با جمع آوری کلیه فرمهای پرکاربرد تمام معاونتها و طراحی فرمها توسط کارشناسان ستاد فعالیت خود را آغاز نمود. و در سال 1392وارد فاز راه اندازی اتوماسیون آماری گردید..

در سال 1393 گزارشگیری از فرمهایی که توسط نستاد صورت گرفت .

هدف از این نرم افزار دسترسی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق در هر زمان و مکان و یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی می باشد.