مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند های آماری

 
فرایند الکترونیکی تعریف شئ در برنامه pdf
رفع نواقص و مشکلات فنی در اتوماسیون آماری pdf
فرآیند پاسخگویی به نامه های درخواست آماری pdf
تهیه گزارش با نرم افزار pdf
طراحی فرم pdf
فرآیند معرفی و آموزش کاربر جدید در سامانه و اتوماسیون آماری pdf