مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اخبار داخلی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

پیرو مصوبه هیات رییسه محترم در خصوص الکترونیکی کردن خدمات دانشگاه  جلسه ای روز یک شنبه مورخ 29 فروردین ماه 1395 با حضور سرکار خانم محبی و مدیران معاونت غذارو دارو مدیر  آمار و فناوری اطلاعات و معاون فنی و اجرایی مدیریت  در محل معاونت برگزار گردید.

طرفین ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه الکترونیکی کردن فرایند ها و مشکلات پیش رو و ارایه راهکارها پرداختند.در پایان مقرر گردید حداکثر 3 خدمت از طرف معاونت غذا دارو  مشخص و جهت  الکترونیکی شدن به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  ارائه شود.