مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات در جلسه هیات رییسه دانشگاه

حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات در جلسه هیات رییسه دانشگاه مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای مهندس محسن رمضانی با حضور در جلسه هیات رییسه دانشگاه ضمن بیان عملکرد این مدیریت طی یک سال گذشته از برنامه ها و فعالیت های آینده توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مراکز و خانه های ...

برگزاری جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی حوزه ستادی دانشگاه

برگزاری جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  حوزه ستادی دانشگاه جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی با حضور معاون توسعه و مدیران ستادی دانشگاه در تاریخ اول اردیبهشت  ماه 1395 در محل دفتر معاونت توسعه برگزار گردید. دکتر ذاکری معاونت توسعه دانشگاه بر ضرورت برنامه ریزی در جهت الکترونیک کردن خدمات حوزه ستادی تاکید ...

برگزاری جلسه الکترونیکی کردن خدمات معاونت غذا دارو

برگزاری جلسه الکترونیکی کردن خدمات معاونت غذا دارو پیرو مصوبه هیات رییسه محترم در خصوص الکترونیکی کردن خدمات دانشگاه  جلسه ای روز یک شنبه مورخ 29 فروردین ماه 1395 با حضور سرکار خانم محبی و مدیران معاونت غذارو دارو مدیر  آمار و فناوری اطلاعات و معاون فنی و اجرایی مدیریت  در محل معاونت برگزار گردید. طرفین ...

برگزاری جلسات با معاونت های حوزه ستادی دانشگاه در خصوص الکترونیکی کردن فرآیند ها

برگزاری جلسات با معاونت های حوزه ستادی دانشگاه در خصوص الکترونیکی کردن فرآیند ها با توجه به مصوبه هیات رییسه محترم جلسات جداگانه با معاونین حوزه ستادی(دانشجویی فرهنگی،آموزشی،تحقیقات و فناوری) در خصوص آشنایی با خدمات الکترونیکی و ارایه خدمات از سوی معاونت ها برگزار گردید.در پایان مقرر گردید ظرف دوهفته هر معاونت حداکثر دو خدمت خود را ...