مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

دوره آموزشی داده کاوی مقدماتی (1) در تیرماه توسط ستادآمار دانشگاه جهت توانمند سازی

پرسنل آمار در تیرماه برگزار گردید .