مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

پیرو نشست ستادآمار دانشگاه با ریاست

دانشگاه و معاونت توسعه ،جلسات هماهنگی با معاونت های درمان ،غذا ودارو ،بهداشت ،دانشجویی فرهنگی و تحقیقات و فناوری جهت بررسی فرایندها و کاهش بازخوردهای آماری برگزار شد .