مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

بانک اطلاعات پزشکان دانشگاه علوم پزشکی فسا تهیه و و تا پایان سال 1396 بروزرسانی گردید.

این بانک شامل شناسنامه اطلاعاتی پزشکان شاغل در دانشگاه و سایر دستگاهها و پزشکان آزاد (کلیه پزشکان شهرستان ) می باشد. این اطلاعات در نرم افزار اتوماسیون فراز طراحی و به صورت سالیانه بروزرسانی گردید. این کار با همکاری معاونت درمان ، بهداشت ، توسعه و سازمان نظام پزشکی شهرستان انجام گردید.