مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به مصوبه هیات رییسه محترم جلسات جداگانه با معاونین حوزه ستادی(دانشجویی فرهنگی،آموزشی،تحقیقات و فناوری) در خصوص آشنایی با خدمات الکترونیکی و ارایه خدمات از سوی معاونت ها برگزار گردید.در پایان مقرر گردید ظرف دوهفته هر معاونت حداکثر دو خدمت خود را جهت الکترونیکی کردن به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ارایه دهد