مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

با حضور کارشناسان مدیریت توسعه ،نوسازی وتحول اداری اهداف برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی و اصلاح گردید.