مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با حضور کارشناسان مدیریت توسعه ،نوسازی وتحول اداری اهداف برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی و اصلاح گردید.