مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

طی جلسه ای با حضور مدیر آمارو فناوری اطلاعات،  گزارشی از وضعیت کنونی سرور در حوزه امنیت ارایه گردید و پس از آن با بررسی منابع موجود مقرر  شد کارشناسان این حوزه حداکثر تا شش ماه آینده نسبت به  ارتقا امنیت سرورهای دانشگاه اقداماتی را بعمل آورند و نتیجه را به صورت ماهانه به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات گزارش نمایند.