مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به مصوبه هیات رییسه در سال جدید جلسه ای در خصوص تعیین  وضعیت و چگونگی روند  الکترونیکی کردن خدمات در سال جاری در واحد فناوری اطلاعات تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید با توجه به امکانات هر معاونت حداکثر 5 خدمت خود را جهت الکترونیکی شدن به  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اعلام نمایند.علاوه بر آن پس از بررسی مشکلات و ارایه راهکارها زمانبندی  انجام کار ها توسط معاونت  های محترم و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات مشخص و مقرر شد به ریاست محترم دانشگاه گزارشی در این خصوص ارایه گردد.