مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

روز شنبه 28 فروردین ماه  1395جلسه ای با حضور مدیر آمار و فناری اطلاعات و مدیر  عامل شرکت  مهر اندیشان پویا در خصوص نحوه واگذاری بعضی از خدمات حوزه فناوری اطلاعات تشکیل گردید و طرفین به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.در پایان ضمن تفاهم در خصوص همکاری به مدت یک ماه مقرر گردید تا بعضی از خدمات مورد نیاز مدیریت به صورت محدود و موقت به شرکت واگذار گردد و بعد از یک ماه با توجه به بازخورد های حاصل شده  نسبت به واگذاری  یا عدم واگذاری خدمات  تصمیم گیری شود.