مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نام و نام خانوادگی : مهندس محسن رمضانی سمت : مدیر آمار و فناوری اطلاعات مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد نرم افزار شماره داخلی :  223 شماره مستقیم : 53316327 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_2e7ceec8", ...