مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت

نام و نام خانوادگی : مهندس محسن رمضانی
ramezani
سمت : مدیر آمار و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد نرم افزار
شماره داخلی :  223
شماره مستقیم : 53316327
پست الکترونیکی :