مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت

نام و نام خانوادگی : مهندس آرش بردبار  bordbar
سمت : مدیر آمار و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی
شماره داخلی :  223
شماره مستقیم : 071-53316327
پست الکترونیکی :