مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اخبار داخلی

دانشجویی

جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی با حضور معاون توسعه و مدیران ستادی دانشگاه در تاریخ اول اردیبهشت  ماه 1395 در محل دفتر معاونت توسعه برگزار گردید.

دکتر ذاکری معاونت توسعه دانشگاه بر ضرورت برنامه ریزی در جهت الکترونیک کردن خدمات حوزه ستادی تاکید نمودند.

در ادامه مهندس بردبار مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن بیان اهمیت دولت الکترونیک به تشریح مزایای آن و چالش های پیش رو پرداخت  و در این زمینه پیشنهداتی ارائه کردند

همچنین مدیران ستادی، فرآیند های مورد نظر خود را جهت الکترونیک نمودن به تفصیل بیان نمودند و در مورد هر یک بحث و تبادل نظر صورت گرفت