مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مطالب آموزشی آمار

مطالب آموزشی آمار

مطالب آموزشی :  
روز جهانی آمار pdf
تعیین حجم نمونه pdf
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ...... سال 1394 pdf
تجزیه و تحلیل داده ها
pdf
راهبرد های سیاست های جمعیت pdf
استاندارد های پرونده الکترونیک سلامت pdf
گام های پژوهش در عمل pdf
عوامل تعیین کننده و موثر بر سلامت pdf

matalebeamuzeshi