مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی سال1396

نام دوره آموزشی گروه هدف

بررسی شاخص ها و تحلیل داده های سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

کارگاه تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

محرمانگی و امنیت اطلاعات سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی مقدماتی با مولفه های اقتصاد سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت
 

دوره های آموزشی سال1397

نام دوره آموزشی

گروه هدف

تفسیر داده ها و اطلاعات حوزه سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

کارگاه آموزشی پیشرفته نرم افزارهای آماری

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

تحلیل عوامل تعیین کننده سلامت

مدارک پزشکی، ارزیابی اطلاعات سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت

پیوست ها:

6-f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef.docx حجم فایل:12.04 کیلوبایت