مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اتوماسیون آماری

اتوماسیون آماری فراز در شهریور 1391 با جمع آوری کلیه فرمهای پرکاربرد تمام معاونتها و طراحی فرمها توسط توسط کارشناسان ستاد فعالیت خود را آغاز نمود.

این روند با اتصال با بانکهای اطلاعاتی نرم افزار کارگزی(آذرخش ) به اتوماسیون آماری جداول مربوط به فرمهای آمار پرسنلی نیز طراحی گردید.و بعد از یکسال تلاش کارشناسان آماری ستاد و همکاری کلیه نمایندگان آماری در معاونتهای مختلف در روز اول آبان (روز آمار و برنامه ریزی ) سال 1392وارد فاز راه اندازی اتوماسیون آماری گردید. و در سال 1393 گزارشگیری از فرمهایی که توسط نمایندگان آماری ورود اطلاعات شده بود آغاز گردید.

لازم به ذکر است با استفاده از نرم افزار I Report اطلاعات مربوط به فرمهای مراجغین درمانگاه طراحی و گزارشگیری می گردد.

هدف از این نرم افزار دسترسی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق در هر زمان و مکان و یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی می باشد.

فرمهایی که در اتوماسیون آماری ورود اطلاعات و گزارشگیری می گردد شامل فرمهای زیر می باشد :

 • فرم فعالیت بیمارستان
 • فرم ادازه نظارت
 • فرم نظام پزشکی
 • فرم مراجعین درمانگاه و مراجعین پاراکلینیکی
 • فرم مشخصات واحدهای توانبخشی
 • فرم مشخصات واحدهای آزمایشگاه
 • فرم مشخصات واحدهای پرتونگاری
 • فرم مشخصات واحدهای داروخانه
 • فرم مشخصات واحدهای مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاهها
 • فرم مشخصات خوابگاه
 • فرم فعالیت های ورزشی
 • فرم کانون دانشجویی
 • فرم نشریات دانشجویی
 • فرم ده علت اول مرگ